Turinys

 • Jan M. Pawlowski
  Globalaus mokymosi kokybė Plačiau
 • Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė
  Nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos Plačiau
 • Tim McMahon, Hemal Thakore
  Dėstymas internetu: tyrimais pagrįstos gairės akademiniam personalui Plačiau
 • Aleksandras Targamadzė, Rūta Petrauskienė
  Nuotolinių studijų kokybė technologijų kaitos sąlygomis Plačiau
 • Audronė Allan, Ilona Lukoševičiutė-Noreikienė
  Mišriųjų studijų kurso kokybės vertinimas atvirojo mokymosi idėjų kontekste: atvejo analizė Plačiau
 • Sigitas Daukilas, Irma Kačinienė, Daiva Vaišnorienė, Vytautas Vaščila
  E. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje Plačiau
 • Nijolė Vitienė, Rita Mičiulienė
  Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo/si kontekste Plačiau

Straipsnių anotacijos

Jan M. Pawlowski
Jyvaskyla universitetas

Globalaus mokymosi kokybė

 

Anotacija
Mokymasis ir švietimas darosi vis labiau internacionalizuoti: studijų programos eksportuojamos į kitas šalis, studijų turinys derinamas visos Europos mastu, studijos vyksta grupėse, kurias sudaro įvairiose šalyse besimokantys studentai. Tačiau švietimo paslaugų kokybė įvairiose šalyse ryškiai skiriasi. Šiame straipsnyje pateikiamas požiūris į globaliu mastu teikiamo švietimo kokybės valdymą – apibrėžiamos pagrindinės globalaus mokymosi kokybės sritys, pateikiamas kokybės įgyvendinimo, taikant tarptautinį kokybės standartą ISO/IEC 19796-1, pavyzdys. Straipsnyje siekiama iškelti pagrindines kokybės įgyvendinimo kryptis ir numatyti jos iššūkius.

Pagrindinės sąvokos
Atviras turinys, globalaus mokymosi kokybė, globali švietimo aplinka kompetencija, kvalifikacija, personalo kompetencijos, švietimo adaptavimas (taip pat lokalizavimas), švietimo globalizacija, švietimo internacionalizavimas, tarptautinis socialinis dalininkas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos

Anotacija
Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros analizė nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo ir jo kokybės vertinimo srityje. Straipsnio tikslas – nustatyti nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės
vertinimo dimensijas. Straipsnio autorių nuomone kokybės vertinimas turi būti numatomas jau nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo metu, atliekant reflektyvų jo kokybės vertinimą. Straipsnyje pateikiamos ir aptariamos įvairios mokslinės idėjos nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo srityje bei pagrindžiamos nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos.

Pagrindinės sąvokos
Mokymo/si kokybė, kokybės vertinimas, kokybės vertinimo dimensija, mokymo/si turinys, mokymo/si turinio projektavimas, nuotolinis mokymas/is, nuotolinio mokymo/si turinys.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Tim McMahon, Hemal Thakore
Dublino universitetinė kolegija, Limerick universitetas

Dėstymas internetu: tyrimais pagrįstos gairės akademiniam personalui

Anotacija
Straipsnyje siekiama parodyti, kaip turėtų būti susistemintos studijos internetu ir pateikiamos mokslinėje literatūroje aptinkamos svarbiausios rekomendacijos apie sėkmingą elektroninį studijavimą. Rezultatai aptariami vadovaujantis septyniais efektyvaus dėstymo principais, kuriuos suformulavo McMahon (2006).

Pagrindinės sąvokos
Aukštesnio lygmens studijos, dalys, Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS), grįžtamasis ryšys, į vaidmenis orientuotas studijavimas, internetinis ieškojimas (WebQuest), konstruktyvistinė mokymosi teorija, konstruktyvizmas ,nominali grupinė metodika, patirtinis mokymasis, problemų sprendikas, schema, signalo-triukšmo santykis, sinchroninė diskusija, skaidymas, studijavimas individualiu tempu, studijų objektas, studijų rezultatai, vertinimo kriterijai, virtuali studijavimo aplinka (VSA).

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Aleksandras Targamadzė, Rūta Petrauskienė
Kauno technologijos universitetas

Nuotolinių studijų kokybė technologijų kaitos sąlygomis

Anotacija
Straipsnyje nagrinėjami informacijos ir komunikacijos technologijų sparčios plėtros keliami iššūkiai aukštajam mokslui ir, atsižvelgiant į tai – nuotolinio mokymosi plėtojimas, atveriantis aukštosioms mokykloms galimybes gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti. Straipsnyje apžvelgiamos nuotoliniam mokymui/si taikomos techninės priemonės ir sistemos bei naujausiosios technologijos, kurios sėkmingai skinasi kelią į studijas ir netolimoje ateityje turės dar didesnę įtaką pastarųjų plėtrai.

Pagrindinės sąvokos
E. mokymasis, informacijos ir komunikacijos technologijos, nuotolinio mokymosi sistema, nuotolinis mokymasis, nuotolinių studijų kokybės gerinimas, studijos, studijų kokybė, virtuali erdvė, virtualus mokymasis.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Audronė Allan, Ilona Lukoševičiutė-Noreikienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Mišriųjų studijų kurso kokybės vertinimas atvirojo mokymosi idėjų kontekste: atvejo analizė

Anotacija
Šiame straipsnyje analizuojamos studijų kurso vertinimo problemos atvirojo mokymosi koncepcijos rėmuose: pristatomas vieno konkretaus mišrių studijų kurso kokybės vertinimo atvejis. Tyrimo centru laikomas atskiras studentas ir iš jo perspektyvos mėginama pažvelgti į kursą kaip į naujų studijavimo galimybių atsivėrimą. Be to, čia apibrėžiami atvirojo mokymosi idėjai pritaikyti kurso kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai, ir jais remiamasi vertinant atskirą universitetinių studijų kursą, teikiamą mišriuoju būdu.

Pagrindinės sąvokos
Atvirasis mokymasis, informacinės komunikacinės technologijos (IKT), mišrusis mokymasis, mokymosi kultūra, nuotolinis mokymas, nuotolinis švietimas, studijavimo tikslai, studijų tikslai, tutorius.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Sigitas Daukilas, Irma Kačinienė, Daiva Vaišnorienė, Vytautas Vaščila
Lietuvos žemės ūkio universitetas

E. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje

Anotacija
Straipsnyje analizuojami ir vertinami e. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje, o jų pagrindu apibrėžiama e. mokymosi kokybės samprata. Pateikiami tyrimų duomenys apie studentų motyvus renkantis įvairias mokymo/si technologijas savo kompetentingumo plėtotei bei dėstytojų galimybes kurti interaktyvias, e. mokymą/si motyvuojančias virtualias aplinkas.
Gauti tyrimai rodo, kad tiek studentams, tiek dėstytojams, siekiantiems studijų kokybės, labiau priimtinos aiškinamuoju iliustraciniu būdu pagrįstos žodinės ir interaktyvios technologijos. Siekdami geresnės e. mokymo kokybės, aukštųjų mokyklų dėstytojai šių technologijų elementus dažniausiai integruoja į tradicines metodikas, plėtodami mišrųjį nuotolinio mokymo/si modelį.

Pagrindinės sąvokos
E. mokymo/si kokybės užtikrinimas, e. mokymo/si technologija, gebėjimų transformacija, informacinės technologijos, kompetencija, kompetentingumas, kvalifikacija, motyvacija, motyvas, nuotolinis mokymas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Nijolė Vitienė, Rita Mičiulienė
Alytaus kolegija, Lietuvos žemės ūkio universitetas

Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo/si kontekste

Anotacija
Grįžtamoji informacija yra vienas iš aukštojo mokslo kokybę lemiančių veiksnių. Šis veiksnys ypač svarbus e. mokymui/si, kur tiesioginis dėstytojo ir besimokančiojo bendravimas pakeičiamas virtualiu. Kaip kokybinė grįžtamoji informacija, kuri kitaip dar vadinama grįžtamuoju ryšiu (angl. feed-back; žr. sąvokų apibrėžimus), gali padėti efektyviau mokyti/s užsienio kalbos pasirinkus e. mokymo/si kursą? Straipsnyje keliama hipotezė, kad kokybinės grįžtamosios informacijos aiškumas ir tikslumas, šios informacijos teikimo sistemiškumas ir individualumas bei vertinimo kriterijai, pateikiami e. kurso klausantiems studentams iš anksto, yra efektyvi jų užsienio kalbos įgūdžių gerinimo priemonė. Kvazi-eksperimentas, atliktas Alytaus kolegijoje 2008 m., parodė, kad iš anksto apibrėžti ir aptarti vertinimo kriterijai, savalaikis ir sistemingas grįžtamosios informacijos teikimas didelei daliai studentų padėjo pagerinti prancūzų kalbos nepertraukiamos žodinės raiškos pasiekimų rezultatus.

Pagrindinės sąvokos
E. mokymas/is, grįžtamasis ryšys, kalbinė (nepertraukiama žodinė) raiška, kokybinė grįžtamoji informacija, riterinis vertinimas, užsienio kalbų mokymo didaktika, vaizdinė ir/arba garsinė recepcija.

Straipsnio el. versija

Į pradžią