Žurnalas „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų karjeros projektavimo ir konsultavimo karjerai filosofijų bei teorijų forumas. Tikimės, kad žurnale publikuojami karjeros projektavimo teoriniai ir empiriniai tyrimai leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti sampratą apie tai, kaip strategiškai efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius įvairiose švietimo sistemos bei darbo rinkos sektoriuose sparčiai kintančių žinių ekonomikos iššūkių kontekste. Lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas žurnalas – puiki galimybė mūsų šalies mokslininkams ir praktikams įsitraukti į tarptautines diskusijas ir drauge su įvairių šalių tyrėjais, praktikais bei politikais ieškoti efektyviausių ugdymo karjerai (profesijos rinkimosi) ir karjeros planavimo (tolesnės karjeros plėtotės) problemų sprendimo būdų. Viliamės, kad žurnalas padės intensyvinti dialogą tarp Lietuvos ir Europos bei pasaulio šalių mokslininkų ir praktikų, gauti papildomos informacijos apie profesinio konsultavimo ir konsultavimo karjerai teorijų ir metodikų inovacijas, taikomas ne tik mūsų šalies švietimo sistemos ir darbo rinkos sektoriuose, bet ir užsienio šalyse. Lietuvai, kaip Europos Sąjungos narei, siekiančiai įsilieti ir į Europos profesinio rengimo (Kopenhagos deklaracija, 2002; Mastrichto komunikatas, 2004) bei aukštojo mokslo erdvę (Bolonijos procesas, 1999), toks intelektualinis bendradarbiavimas nepaprastai aktualus.

 

Žurnalas "Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas" yra įtrauktas į CEEOL tarptautinę duomenų bazę.

 

Žurnalą sudaro dvi dalys – teorinė ir praktinė.

Teorinė dalis skirta fundamentaliems lyginamiesiems ir taikomiesiems karjeros projektavimo ir konsultavimo karjerai tyrimams. Jos tikslas – inicijuoti konceptualias diskusijas apie naujas karjeros projektavimo filosofijas ir teorijas, jų poveikį profesinio konsultavimo ir konsultavimo karjerai kaitai bei polinkių, gebėjimų, mokėjimų ir kompetentingumų vertinimo metodikoms. Vienas iš šios žurnalo dalies ypatumų – karjeros projektavimo reiškinių sisteminimas siekiant palengvinti tyrėjų – skirtingų kalbų ir kultūrų atstovų – diskusijas bei tarpusavio supratimą. Viliamės, kad ši praktika ateityje galbūt palengvins karjeros projektavimo reiškinių, juos apibrėžiančių sąvokų bei įvardijančių terminų norminimą. Būtent todėl publikacijų autoriai atskirais atvejais prašomi įvardyti ir apibrėžti svarbiausius straipsniuose minimus reiškinius.

Praktinės dalies paskirtis – informuoti šalies ir užsienio tyrėjus bei suinteresuotas organizacijas apie priimamus teisės aktus ir įstatymus, publikuotus leidinius ir mokslodarbus, nacionalinius ir tarptautinius projektus karjeros projektavimo ar su šiuo reiškiniu susijusios politikos klausimais, organizuotas ir būsimas konferencijas, jų rezultatus, aktualius karjeros projektavimo kultūros plėtotei įvairiuose Lietuvos švietimo sistemos ir darbo rinkos sektoriuose.

 

Žurnalas „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ visų pirma skiriamas bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojams ir profesijos mokytojams, kolegijų, akademijų ir universitetų dėstytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams ir studentams, karjeros projektavimo institutų, karjeros planavimo centrų, profesinio konsultavimo centrų, darbo biržų ir kitų institucijų profesijos ir karjeros konsultantams, įvairių sričių specialistams – politikams, darbdaviams, mokslininkams, praktikams, absolventams, kitiems socialiniams dalininkams, susijusiems su strateginiu žmogiškųjų išteklių plėtros planavimu ir tų planų praktiniu realizavimu, bei visiems, kurie atlieka tyrimus, studijuoja ir domisi ugdymo karjerai bei tolesnės karjeros planavimo klausimais.

 

Redaktorių tarybos vardu – Prof. Kęstutis Pukelis