Reikalavimai straipsniams

Žurnalo redakcijai rankraščiai siunčiami elektroniniu paštu parašyti anglų kalba MS Word teksto redaktoriaus programoje, Times New Roman 12 punktų šriftu. Rankraščio apimtis priklausomai nuo jo tipo neturi viršyti 7500-8500 žodžių. Rankraščio tekstas turi būti dvigubo tarpo (double –space) esant tokiems atstumams nuo puslapio kraštų: nuo viršaus – 5 cm, iš apačios – 5 cm, iš kairės – 3 cm, iš dešinės – 3 cm. Priedai pateikiami tik tuo atveju, jei to reikalauja tyrimo logika. 

Straipsnio struktūra turi atitikti APA (American Psychological Association) stiliaus 6 redakciją (APA style 6 edition, http://www.apastyle.org/), kurią sudaro:

  • rankraščio pavadinimas (14 pt, bold),
  • autoriaus vardas ir pavardė, institucija, kuriai atstovauja, miestas ir / ar šalis (12 pt, italic),
  • santrauka (150-250 žodžių),
  • pagrindinių terminų, naudojamų rankraštyje apibrėžtys (papildomas reikalavimas APA stiliaus 6 redakcijos rekomendacijoms),
  • įvadas, kuriame pristatomas tyrimo problemos aktualumas, atliktų darbų tematikoje apžvalga bei glaustu tyrimo projekto aprašymu,
  • tyrimo metodika,
  • tyrimo rezultatai,
  • diskusija,
  • literatūros sąrašas,
  • priedai.

  Plačiau: American Psychological Association (2012). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC, 21-61.

Atskirame puslapyje turėtų būti pateikta informacija apie autorių ar autorius: vardas, pavardė, institucija, moksliniai interesai, kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas). 

Šaltinių citavimas rankraščio tekste

Cituojant mokslinius ar kitus šaltinius rankraščio tekste laikomasi APA stiliaus 6 redakcijos rekomendacijų, nepažeidžiant etikos ir autorinių teisių reikalavimų. Nurodoma cituojamo autoriaus (ar autorių) pavardė (pavardės) ir kūrinio leidimo metai (Pranaitis, 2010; Pranaitis ir Vardaitis, 2010; Pranaitis, Vardaitis ir Jonaitis, 2010). Jei tekste teikiama tiksli citata,po šaltinio leidimo metų dar pateikiamas puslapis, kuriame galima rasti citatą (Pranaitis, 2010, p.23; Pranaitis ir Vardaitis, 2011, p.24). Internetinis šaltinis traktuojamas kaip ir kitos publikacijos ir tekste cituojamas pagal APA stiliaus 6 redakciją. Plačiau: http://www.apastyle.org/ arba American Psychological Association (2012). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC, 169-179).

Rankraščio literatūros sąrašas

Literatūros sąraše rankraščio tekste cituoti šaltiniai pateikiami alfabetine tvarka, nurodant pavardę, inicialus, metus (skliausteliuose), straipsnio ar knygos (jos dalies) pavadinimą, šaltinį (žurnalas; knyga, knygos redaktoriai, jei tokie yra), numeris (tomas), puslapiai. Knygoms nurodomas  miestas, leidykla, kurioje kūrinys išleistas. Tiksliau žiūrėkite APA stiliaus 6 redakciją http://www.apastyle.org/ arba American Psychological Association (2012). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC, 180-224).

Sutrumpinimai

Pirmą kartą tekste naudojant akronimą pateikiamas ir pilnas pavadinimas. Rankraščio teksto rašymo technika turi atitikti APA stiliaus 6 redakciją http://www.apastyle.org/ arba American Psychological Association (2012). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC, 87-124

Vaizdinė informacija:                            

Lentelėse naudojami sutrumpinimai bei simboliai turėtų sutapti su naudojamais tekste arba paaiškinti išnašose puslapio apačioje.

Lentelės atsižvelgiant į žurnalo vidinį maketą yra pateikiamos su pavadinimais lentelės viršuje eilutės centre, lentelės numeris pateikiamas eilute aukščiau dešinėje.

Paveikslai, diagramos ir schemos taip pat yra numeruojamos, jų pavadinimai pateikiami eilutės centre vaizdinės informacijos apačioje. Prašoma pateikti geriausiai matomas, juodai-baltas kopijas. Plačiau: http://www.apastyle.org/ arba American Psychological Association (2012). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC, 125-161).

Išnašos

Išnašos gali būti naudojamos trumpiems paaiškinimams bei padėkoms. Kitais atvejais jų turėtų būti vengiama.

Publikavimas

Priėmus rankraštį publikavimui galutinė rankraščio popierinė versija privalo būti pasirašyta autoriaus (autorių) ir atsiųsta paštu. Autorius ar autoriai taip pat pasirašo sąžiningumo deklaraciją, kurią atsiunčia kartu su galutine rankraščio popierine versija.

Pristatymas:

Straipsnio kopija privalo būti pasirašyta autoriaus (autorių) ir atsiųsta paštu. Elektroninė straipsnio versija išsiunčiama elektroniniu paštu. 

Redakcijos adresas