Turinys

 • Kęstutis Pukelis, Antanas Smetona
  Švietimo sąvokos Learning Outcome darninimas lietuvių kalboje  Plačiau
 • Kęstutis Pukelis
  Studijų programų rengimas ir atnaujinimas: studijų rezultatų paradigma  Plačiau
 • Izabela Savickienė
  Studijavimo pasiekimų įvertinimo projektavimas  Plačiau
 • Eglė Stasiūnaitienė, Odeta Norkutė
  Universitetinių studijų praktikos kokybiniai parametrai  Plačiau
 • Naser Shirbagi
  Irano universitetų dėstytojų ir studentų nuomonė apie "Studentai įvertina dėstymą" metodo efektyvumą  Plačiau
 • Nora Pileičikienė
  Socialinių dalininkų bendradarbiavimas užtikrinant studijų programų kokybę: teorija ir praktika Lietuvoje  Plačiau
 • Lena Boström
  Kaip studijuoja būsimieji pagrindinės mokyklos muzikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai Švedijoje? Dviejų mokytojo specialybės studentų grupių Švedijoje lyginamoji analizė  Plačiau

Straipsnių anotacijos

 

Kęstutis Pukelis, Antanas Smetona
Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas 

Švietimo sąvokos Learning Outcome darninimas lietuvių kalboje

 

Anotacija
Straipsnyje angliško termino learning outcome vertimo į lietuvių švietimo terminų sistemą pavyzdžiu diskutuojami semantiniai profesinių terminų vertimo ypatumai. Atskleidžiama sąvokos žymiklio ir sąvokos turinio atitiktis bei jų dermė su jau egzistuojančiomis švietimo terminų sistemomis, atsižvelgiant į skirtingą švietimo raidą, kultūrinę tradiciją ir lingvistinius bei terminologinius skirtumus. Atskleidžiami tiesioginio vertimo iš vienos švietimo terminų sistemos į kitą semantiniai pavojai, kai išverstas terminas neatitinka pirmapradės reiškinio prasmės pirminėje švietimo tradicijoje.

Pagrindinės sąvokos
Apibrėžtis, nomenklatūra, sąvoka, sąvokos požymis, sąvokų darninimas, studijavimo pasiekimas, studijavimo pažymys, studijavimo rezultatas, studijų rezultatas, terminas, terminų darninimas, žymiklis.

 

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Kęstutis Pukelis
Vytauto Didžiojo universitetas

Studijų programų rengimas ir atnaujinimas: studijų rezultatų paradigma

 

Anotacija

Straipsnyje pristatoma apibendrinta patirtis rengiant ir atnaujinant studijų programas studijų rezultatų pagrindu. Pateiktos studijų programos paskirties (profilio), tikslo, rezultatų sampratos ir aptarti jų formulavimui keliami reikalavimai, demonstruojami jų formuluočių pavyzdžiai, diskutuojama studijų programų rengimo logika studijų rezultatų pagrindu, analizuojama studijų rezultatų sandara ir ją sudarančių dimensijų bei parametrų sąsajos, pateiktos suskaidytų ir sugrupuotų studijų programos rezultatų kritinio derinimo galimybės, studijų programos, studijų programos komponentų rezultatų ir jų pasiekimo įvertinimo kriterijų sąsajų pavyzdžiai bei analizė, diskutuojamos kai kurios studijų kreditų priskyrimo studijų rezultatams problemos.

Pagrindinės sąvokos

Gabumas, gebėjimas, įgūdis, kompetentingumas, mokėjimas, studijų programos komponentai.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Izabela Savickienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Studijavimo pasiekimų įvertinimo projektavimas

Anotacija

Šiame straipsnyje sprendžiamas probleminis klausimas: kaip reikėtų tinkamai suprojektuoti pagrindinius studijavimo pasiekimų įvertinimo elementus? Atsakymų ieškoma pagrindžiant įvertinimo tipų nustatymą, įvertinimo kriterijų formulavimą ir vertinimo metodų parinkimą. Pagrindinių studijavimo pasiekimų įvertinimo elementų projektavimas iliustruojamas pavyzdžiais, kuriuos galima pritaikyti praktikoje, rengiant ir atnaujinant studijų programas.

Pagrindinės sąvokos

Įvertinimas, įvertinimo kriterijai, įvertinimo tipai, studijavimo pasiekimai, vertinimas, vertinimo metodas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Eglė Stasiūnaitienė, Odeta Norkutė
Vytauto Didžiojo universitetas

Universitetinių studijų praktikos kokybiniai parametrai

Anotacija

Straipsnyje išryškintas praktikos universitetinių studijų metu aktualumas, apibrėžiami pagrindiniai jos organizavimo etapai, kokybiniai parametrai, juos grindžiantys kriterijai ir rodikliai. Diskutuojama, kad atžvalga į kokybinius praktikos, kaip studijų dedamosios, organizavimo parametrus aukštojo mokslo sistemoje padeda siekti studijų kokybės ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp darbo pasaulio ir universitetų.

Pagrindinės sąvokos

Kokybė, kokybės kriterijus, kokybės rodikliai, kokybiniai parametrai, praktika, praktikos institucija, praktikos dokumentai, praktikos vadovas universitete, praktikos vadovas įmonėje (organizacijoje).

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Naser Shirbagi
Kurdistano universitetas

Irano universitetų dėstytojų ir studentų nuomonė apie "Studentai įvertina dėstymą" metodo efektyvumą

Anotacija

Pagrindinis šio tyrimo tikslas – nustatyti „Studentai įvertina dėstymą“ (toliau – SĮD) metodo efektyvumą remiantis universitetų dėstytojų ir studentų nuomone. Tyrimui pasirinkta žvalgybinė aprašomoji analizė. Dalyvavo 300 dėstytojų ir 600 magistrantūros studijų studentų iš 3 Irano aukštųjų mokyklų. Duomenims rinkti pasirinkta 30 punktų anketa. Atsakymams pateikti naudota 5 balų Likerto skalė (nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku). Tyrimas parodė, kad Cronbacho alfa koeficientai yra pakankamo lygmens (dėstytojams – .86, o studentams – .88). Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dėstytojų ir studentų nustatyti atsižvelgiant į lytį, darbo patirtį, pareigų statusą ir pagrindinę studijavimo kryptį. Dėstytojai sutinka, kad reikėtų naudoti skirtingus įvertinimo metodus (pvz., kolegų įvertinimą, savęs įvertinimą ir administratorių atliekamą įvertinimą), o ne pasikliauti vien „Studentai įvertina dėstymą“ metodu. Tyrimas atskleidžia abejones dėl SĮD metodo naudojimo Irano aukštojo mokslo sistemoje bei kelia klausimus, ar teisinga naudoti tokį reitingavimą priimant sprendimus, susijusius su dėstytojų pareigomis. Tyrimo rezultatai rodo: nustatant dėstymo kokybę, SĮD metodą reikėtų naudoti itin atsargiai.

Pagrindinės sąvokos

„Studentai įvertina dėstymą“ metodas, dėstymo efektyvumas, Halo efektas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Nora Pileičikienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Socialinių dalininkų bendradarbiavimas užtikrinant studijų programų kokybę: teorija ir praktika Lietuvoje

Anotacija

Įvairių socialinių dalininkų grupių bendradarbiavimas sudaro prielaidas rengti ir realizuoti kokybiškas studijų programas – studijų metu išugdyti darbo rinkai ir visuomeniniam gyvenimui aktualius mokėjimus. Siekiant, kad socialiniai dalininkai bendradarbiautų veiksmingai, reikia nustatyti studijų programai aktualias socialinių dalininkų grupes ir pagal jų kompetentingumo sritis priskirti veiklos (ekspertizės) funkcijas. 15 Lietuvos didžiųjų aukštųjų mokyklų ir 15 Lietuvos darbdavių įmonių/organizacijų administracijos atstovų patirties tyrimo duomenys atkleidžia įvairias socialinių dalininkų bendradarbiavimo problemas užtikrinant studijų rezultatais grįstų programų kokybę.

Pagrindinės sąvokos

Socialiniai dalininkai, studijų programa, studijų programos kokybės užtikrinimas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Lena Boström
Vidurio Švedijos universitetas

Kaip studijuoja būsimieji pagrindinės mokyklos muzikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai Švedijoje? Dviejų mokytojo specialybės studentų grupių Švedijoje lyginamoji analizė

 

Anotacija

Mokytojo profesija nuolat susiduria su iššūkiu įrodyti įvairių mokymo ir mokymosi metodų taikymo efektyvumą. Mokytojų rengimo sistemos Švedijoje šiuo metu reformuojamos, todėl švietimo įstaigoms itin svarbu žinoti, kaip studijuoja mokytojo specialybės studentai. Taip pat svarbu, kad ir patys būsimieji mokytojai gerai pažintų savo studijavimo stilius. Šio tyrimo tikslas – remiantis tarptautiniais studijavimo stilių tyrimais, nustatyti studijavimo stilių skirtumus tarp dviejų pagrindinių mokyklų būsimųjų mokytojų grupių: muzikos mokytojų ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų. Skirtumai, pastebėti tarp šių būsimųjų mokytojų grupių, galėtų turėti įtakos ir aukštajam mokslui, studijavimo strategijoms bei mokytojų naudojamoms mokymo strategijoms. Tyrimui atsitiktinai parinkti 65 mokytojo specialybės studentai – 33 įvairių mokomųjų dalykų būsimieji mokytojai ir 32 būsimieji muzikos mokytojai.

Siekiant nustatyti studijavimo stilius, vyraujančius tarp tyrimo dalyvių, naudotos 20 produktyvumo dominuojančioje aplinkoje tyrimo (angl. Productivity Environmental Preference Survey – PEPS) poskalių (Dunn, Dunn & Price,1984, 1991, 2000; 1 priedas). Tyrimo rezultatai padėjo atskleisti statistiškai ryškių skirtumų tarp dviejų tirtų mokytojo specialybės studentų grupių. Remiantis šiais rezultatais galima teigti: muzikos mokytojo specialybės studentai ir kitų mokomųjų dalykų mokytojo specialybės studentai studijuodami renkasi skirtingą aplinką ir skirtingai vertina nusistovėjusią tvarką, mėgsta studijuoti skirtingu paros laiku. Tyrimas atskleidė įvairiapusiškesnių studijų metodų, rengiant mokytojus, poreikį.

Pagrindinės sąvokos

Dominuojantis studijavimo stilius, muzikos mokytojo specialybės studentai, kitų dalykų mokytojo specialybės studentai, mokytojų rengimas.

Straipsnio el. versija

Į pradžią