VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė tęsia 2002 m. rugsėjo 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto  Senato nutarimu Nr. 23 įkurto VDU Studijų kokybės centro veiklas studijų kokybės ir karjeros tyrimų srityse. Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė savo veiklos tikslų siekia vykdydama: 

·       studijų kokybės ir karjeros tyrimus;

·      publikuodama gautus tyrimų rezultatus SKKT grupės leidžiamuose VDU moksliniuose žurnaluose anglų ir lietuvių kalbomis „Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education“ bei „Karjeros projektavimas: Tyrimai ir konsultavimas / Career Desiging: Research and Counselling“, taip pat kituose moksliniuose leidiniuose; 

·  konsultuodama švietimo bei kitų institucijų bendruomenes kokybės kultūros bei karjeros projektavimo plėtros klausimais;

·  dalyvaudama nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose studijų kokybės bei karjeros projektavimo srityse. 

Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės leidžiami moksliniai žurnalai yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes:  ERIC, MLA International Bibliography, Index Copernicus, EBSCO Publishing Educational Research Index, EBSCO Educational Research Complete, TOC Premier (EBSCO), CEEOL tarptautines duomenų bazes.
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė dalyvavo ir dalyvauja tarptautiniuose (Europos Sąjungos 6-ojoje bendrojoje programoje, ERASMUS, Leonardo da Vinči, Socrates bei kitose programose) ir nacionaliniuose projektuose, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos universitetų asociacijos, Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) ir kitų šalies bei užsienio institucijų inicijuojamus projektus.

2003–2004 metais Studijų kokybės centras įgyvendino Atviros Lietuvos fondo Švietimo ir mokslo programos remtą projektą „Studijų kokybės užtikrinimo sistemos Lietuvos universitetuose plėtotė pasaulinės patirties kontekste", kurio metu buvo parengtas studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis, sudarantis prielaidas studijų kokybės gerinimui Lietuvos aukštosiose mokyklose.

2004 metais Studijų kokybės centras dalyvavo institucinio Vytauto Didžiojo universiteto įvertinimo procese, kurį atlikto Europos universitetų asociacija (angl. European University Association). Centro bendradarbiai prisidėjo prie universiteto savianalizės rengimo.

2004–2007 metais Studijų kokybės centras dalyvavo Europos Sąjungos 6-osios bendrosios programos tarptautiniame projekte „Politiniai sprendimai įveikiant iš kartos į kartą perduodamą socialinę nelygybę" kartu su septyniais partneriais iš Suomijos, Estijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos. Projekto išdavoje buvo pateiktos rekomendacijos iš kartos į kartą perteikiamos socialinės nelygybės įveikimui skirtinguose socio-kultūriniuose kontekstuose, nustatytos galimybės ir trukdžiai taikyti gerosios patirties pavyzdžius skirtingose šalyse.

2005–2006 metais Studijų kokybės centras dalyvavo Europos universitetų asociacijos Kokybės kultūros III etapo projekte, kuriame kartu su septyniais Europos universitetais iš Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Makedonijos, Jungtinės Karalystės ir Graikijos analizavo vidinės kokybės plė­ros sunkumus, rengė savo universiteto vidinės kokybės įgyvendinimo strategijos veiklos planą bei dalinosi gerąja patirtimi.

Nuo 2005 iki 2008 metų Studijų kokybės centras kartu su partneriais iš Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių ir Klaipėdos universitetų vykdo Europos socialinio fondo dalinai remiamą projektą „Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje". Projekto metu buvo parengtas „Švietimo kokybės vadybininko kvalifikacijos aprašas“, sukurta ir realizuota „Švietimo kokybės vadybos“ magistrantūros programa keturiuose minėtuose universitetuose, parengiant 85 šios srities specialistus.

2006 metais pagal Profesinio mokymo ir metodikos centro prie Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymą Studijų kokybės centro bendradarbiai parengė „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo žodyną", kuriame apibrėžė švietimo institucijose naudotinas kokybės sąvokas.

2007 m. kartu su VDU Santuokos ir šeimos centru bei M. Riomerio universitetu Studijų kokybės centras parengė „Valstybinės šeimos politikos koncepcijos“ projektą, kurį LR Seimo darbo grupė priėmė už pagrindą rengiant pačią koncepciją.

SKKTG grupės nariai aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą (monografija „Lietuvos kvalifikacijų sistemos metodologija“, 2008) bei kartu su Kvalifikacijų plėtros ir profesinio mokymo centru  atliko nacionalinės kvalifikacijų sąrangos kokybės užtikrinimo analizę (2011), pastarajai jungiantis prie Europos kvalifikacijų sąrangos (2012).

SKKTG aktyviai dalyvavo Studijų kokybės vertinimo projektuose (2009-2013), rengiant reglamentuojančius studijų kokybės dokumentus Lietuvos aukštosioms mokykloms jungiantis prie Europos kvalifikacijų sąrangos („Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija“, 2010; „Studijų pakopų aprašai“, 2011; „Studijų terminų žodynas“, 2011, http://skvc.lt;  Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms kūrimo metodikos“, 2011) bei kitų dokumentų rengime.

Šiuo metu SKKTG dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS tyrimo projektuose „Network for innovation in Career Guidance & Counselling in Europe“ (NICE: 2009-2012 bei NICE-2: 2012-2015). Pavyzdžiui, dalyvavo rengiant tokius Europinio lygio dokumentus kaip  „NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals“, 2012 bei „European Summit on Developing the Career Workforce of the Future“, 2014.

Šiuo metu SKKT grupės nariai dalyvauja  kitame ERASMUS projekte „European Doctoral Program in Career Guidance and Counselling“ (2014-2016).

Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė bendradarbiauja su įvairiais užsienio aukštojo mokslo institucijų tyrėjais bei dėstytojais Austrijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Norvegijoje, Maltoje, Prancūzijoje bei kitose šalyse.